Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Op zondag - Komende zondagen - Liturgie 12 juli

Orde van Dienst 

Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk

Morgensterkerk, 12 juli 2020

 

voorganger: ds. Barbara De Groot

orgel: Rob Den Houdijker

voorlezer: Hans Rigtering

ouderling: Wim Boender

diaken: Sophia Verbaan

 

Dienst van de voorbereiding

 

Muziek bij binnenkomst

 

Welkom door de ouderling

 

(gemeente gaat staan)

Stilte

 

Bemoediging

 

o.            Onze hulp is in de Naam van de Heer

a.            die hemel en aarde gemaakt heeft

o.            die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.            en het werk van zijn handen niet loslaat

                Amen

 

Lied       280: 1,3,6,7

uitgevoerd door Cantorij Emmeloord, Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat en het Interkerkelijk Koor Zevenmaal Hardenberg o.l.v. Riekus Hamberg; Toon Hagen, orgel

 

Groet

 

v.            Genade zij u en vrede van God onze Vader

                en van Jezus Christus, de Heer.

a.            Amen

(gemeente gaat zitten)

 

Gebed

 

Lied        orgelspel

 

Dienst van de Schrift

 

Het Licht bij het Woord: de kaarsen worden aangestoken

 

Inleiding bij de lezingen

 

Eerste lezing:    Jesaja 55: 6-13

 

Lied                       antwoordpsalm 65

1x orgelspel psalm 65

 

Dan in beurtspraak door voorganger en gemeente:

 

2U komt de lof toe,

God die woont op de Sion,

u zult ontvangen wat u is beloofd.

3U die ons bidden hoort –

tot u komt de sterveling.

4Worden onze zonden mij te zwaar,

u neemt weg wat wij misdeden.

5Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen,

hij mag wonen in uw voorhoven.

Wij genieten het goede van uw huis,

het heilige van uw tempel.

6Ontzagwekkend is uw antwoord,

u doet recht en redt ons, God,

op u hopen de einden der aarde,

de verten van de zee.

7U hebt met kracht de bergen vastgezet,

u bent omgord met macht,

8u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,

het gebulder van de golven,

het tumult van de volken.

9Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten,

u brengt gejuich van het oosten tot het westen.

10U zorgt voor het land en bevloeit het,

u maakt het vruchtbaar,

vol water staat de rivier van God.

U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:

11u doordrenkt de voren en effent de kluiten,

doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

12U kroont het jaar met uw goede gaven,

waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed,

13de velden in de steppe druipen,

de heuvels omgorden zich met gejubel,

14de weiden kleden zich met kudden,

de dalen tooien zich met graan.

Zij zingen en juichen elkaar toe.

 

Dan 1x orgelspel van psalm 65

 

Schriftlezing:    Matteüs 13: 1-9 en 18-23

 

Lied                       764

Uitgevoerd door Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein; Jos Bielen, orgel

 

Verkondiging

 

Lied                       orgelspel: iets moois, keuze van de organist

 

Dienst van de dankbaarheid

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Onze Vader die in de hemelen zijt!

Uw Naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van den boze.

Want van u is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Mededelingen door de ouderling

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Lied 978

Uitgevoerd door Vocaal Ensemble Cantare o.l.v. Richard Vos; Hendrik Jan de Bie, orgel

 

Wegzending en zegen