Luister naar de diensten

Diensten

 1. 24-03 10:00 MK ds M. Visser
 2. 31-03 10:00 MK ds M. Visser
 3. 07-04 10:00 MK ds D. van Arkel (Castricum)
 4. 14-04 10:00 MK Palmzondag, ds M. Visser
 5. 15-04 19:30 DK Avondgebed

Kerkradio

U bent hier: Home - Contact - Kerkenraad - Diakenen

Diaconie

College van diakenen

 • vacature (voorzitter)
 • Mw. Ineke Jager (secretaris)
 • vacature (penningmeester)
 • Dhr. Piet van der Wind
 • Mw. Sophia Verbaan
 • Mw. Marina Hoogerbrugge

Wilt u de diaconie per mail bereiken, dat kan via diaconie@pknheemskerk.nl
 

ANBI diaconie            (voor ANBI van de kerk klik hier)

Diaconie Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH)
RSIN nr. 819 126 950
Contactgegevens: Vrijburglaan 2, 1962 VA Heemskerk
Tel. 06 - 51 37 80 62
e-mailadres: diaconie@pknheemskerk.nl


Beleidsplan diaconie (diaconale bijdrage aan beleidsplan 2015-2019)
 

Doelstelling: Indachtig haar opdracht in de kerkorde (en de uitwerking in ordinanties van de PKN) tot diaconale roeping in de kerk en de wereld deelt de diaconie namens de gemeente van wat haar aan gaven geschonken is om te helpen waar geen helper is.


Verslag uitgevoerde activiteiten

De diakenen zijn aanwezig in de kerkdiensten, bij inzameling en besteding ’liefdegaven’, bij voorbede, doen 6 x dienst bij avondmaal in de kerken en 2x in de zorginstellingen St. Agnes en Westerheem, regelen een vastenmaaltijd en de ouderenreis.
We zorgen als goed rentmeester voor de ons toevertrouwde middelen.
De noodhulpverlening (aan o.a. Vereniging Noodfonds Heemskerk en de in het collecterooster aangegeven collectedoelen) blijft in stand en we leveren een bijdrage aan het Moldavië-project van de landelijke kerk PKN. We zijn o.a. aangesloten bij Diaconaal Oecumenisch Platform en Federatie van Diaconieën.


Financiële verantwoording


Klik hier voor de begroting

Toelichting geraamde baten en voorgenomen bestedingen

Baten: pacht, rente obligaties, dividend aandelen, collectes
Verplichtingen en bestedingen: diaconaal quotum, bankkosten, bijdrage jeugdwerker, diaconaal werk plaatselijk (zoals ouderenreis, Noodfonds Heemskerk en Voedselbank IJmond Noord), regionaal/ landelijk  (o.a. via Kerk in Actie en PKN) en wereldwijd (noodhulp en Moldavië).

 

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €        22.100  €       21.172  €       21.590
 Bijdragen gemeenteleden  €        17.025  €       13.224  €       17.325
           
Totaal baten  €        39.125  €       34.396  €       38.915
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €        29.250  €       21.472  €       27.498
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                -  €                -  €                -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €            300  €              36  €            145
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         3.040  €         3.341  €         2.945
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €            700  €            715  €             709
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €            500  €                -  €                -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         5.290  €         5.379  €         5.234
           
Totaal lasten  €        39.080  €       30.944  €       36.531
       
Resultaat (baten - lasten)  €              45  €         3.452  €         2.384
       

 

Jaarrekening 2017

Toelichting jaarrekening:

De diaconie heeft onbebouwde eigendommen aan de Kleine Houtweg in Beverwijk; aandelen en obligaties; een rekening courant en een beleggersrekening.
De baten uit onroerende zaken, rentebaten en dividenden en bijdragen uit collecten worden benut als bijdrage aan jeugdwerker, diaconaal werk plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief