Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Kerk en vluchteling

Als gezamenlijke christelijke kerken in Beverwijk en Heemskerk hebben wij in een brief aan de verantwoordelijke wethouders Haydar Erol (Beverwijk) en Aad Schoorl (Heemskerk) laten weten dat wij bereid zijn om mee in gesprek te gaan over de vraag wat burgers kunnen betekenen voor vluchtelingen die, op welke manier dan ook, in onze regio opgevangen worden.

De kerken ontmoeten elkaar en werken met elkaar samen binnen de netwerken van het Interkerkelijk Overleg en de Raad van Kerken IJmond-Noord. Welke geloofsgemeenschappen hierbij aangesloten zijn, is na te zien op de website www.kerkenijmondnoord.nl.

De tekst van de brief is hieronder in zijn geheel opgenomen.

 

***

Beverwijk/Heemskerk, oktober 2015

Geachte heer Schoorl, geachte heer Erol, edelachtbaren,

Als gezamenlijke kerken in de regio IJmond-Noord hebben wij de behoefte  te laten weten dat wij, zoals zo velen, meeleven met de talloze mensen die op de vlucht zijn voor het geweld in hun eigen land. Wij realiseren ons dat dit concreet iets gaat betekenen voor onze plaatselijke samenleving. Mogelijk wordt er grootschalige opvang gerealiseerd in de vorm van nieuw op te zetten asielzoekerscentra, maar in ieder geval zullen er ook in onze woonplaatsen mensen met een verblijfstatus gehuisvest worden. In beide gevallen is de hulp van Beverwijkers en Heemskerkers nodig.

In een gemeenschappelijke vergadering op 30 september jongstleden hebben wij hierover gesproken. Wij beseffen dat het gaat om een zeer complexe problematiek, waarvoor geen gemakkelijke oplossing bestaat en die de nodige onrust in onze samenleving met zich mee brengt. De bronnen van het christelijk geloof roepen ons echter op om de medemenselijkheid hoog te houden en in het bijzonder oog te hebben voor de kwetsbaren in onze wereld. Bijbelse verhalen vertellen van ontferming over hen die ontheemd zijn. Daar willen wij graag handen en voeten aan geven.

Wij willen u als wethouders dan ook laten weten dat wij als kerken van harte bereid zijn om mee te denken over de begeleiding van vluchtelingen die hierheen zullen komen. Kerken zijn vanouds grote netwerken van vrijwilligers op het gebied van diaconie en onderling bezoekwerk. Die netwerken kunnen en willen wij graag aanspreken. Wij bieden u bij dezen aan om samen in een gesprek te verkennen wat er te zijner tijd nodig zou kunnen zijn en welke rol de kerken zouden kunnen hebben. U kunt een beroep op ons doen.

Wij wensen u als vertegenwoordigers van de plaatselijke overheden in Beverwijk en Heemskerk van harte wijsheid en zegen toe.

Namens allen,

Erwin Kroeze, predikant Immanuëlkerk Beverwijk, namens het Interkerkelijk Overleg Beverwijk-Heemskerk (0251-235859 / gwkroeze@hotmail.com)

Marco Visser, predikant Dorpskerk/Morgensterkerk Heemskerk, namens de Raad van Kerken IJmond-Noord (0251-293002 / marcovisser64@kpnmail.nl)

 

Alle deelnemende kerkgemeenschappen zijn te vinden op de website www.kerkenijmondnoord.nl