top of page

Voor de ander

Diaconie helpt

Soms gaat het mis: je hebt (tijdelijk) geen werk, komt er niet uit tijdens scheiding, hebt geen geld voor een uitvaart, of je hebt hiermee te maken in combinatie met psychische problemen. Ineens heb je onvoldoende financiële middelen om je schulden af te lossen of betalingsverplichtingen na te komen. Kent u iemand in problemen of bent u het zelf?

 

Soms kan de diaconie doorverwijzen of bemiddelen bij het vinden van het juiste loket of (als geen of onvoldoende beroep kan worden gedaan op andere regelingen) tijdelijke individuele hulp bieden (bijvoorbeeld door het verstrekken van

een kleine financiële gift of lening) op weg naar een  structurele oplossing.


Diaconie Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH)
RSIN nr. 819 126 950, KvK 76397696
Contactgegevens: Vrijburglaan 2, 1962 VA Heemskerk
e-mailadres: diaconie@pknheemskerk.nl

Bijdragen

deur-morgensterkerk-2.jpg

B. College van diakenen

  • Dick Slofstra (voorzitter)

  • Esther Seijmonsbergen (secretaris)

  • Gino de Graaf (penningmeester)

  • Sophia Verbaan (diaken)

  • Piet van der Wind (diaconaal medewerker)

Wilt u de diaconie per mail bereiken, dat kan via diaconie@pknheemskerk.nl

 

C. Doelstelling: Indachtig haar opdracht in de kerkorde (en de uitwerking in ordinanties van de PKN) tot diaconale roeping in de kerk en de wereld deelt de diaconie namens de gemeente van wat haar aan gaven geschonken is om te helpen waar geen helper is.

 

D. Beleidsplan diaconie (diaconale bijdrage aan beleidsplan 2015-2020)
 

E. Beloningsbeleid: Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag uitgevoerde activiteiten

De diakenen zijn aanwezig in de kerkdiensten, bij inzameling en besteding ’liefdegaven’, bij voorbede, doen 6 x dienst bij avondmaal in de kerken en 2x in de zorginstellingen St. Agnes en Westerheem, regelen een vastenmaaltijd en de ouderenreis.
We zorgen als goed rentmeester voor de ons toevertrouwde middelen.

 

G. Voorgenomen bestedingen: De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.

bottom of page