top of page

Veilige Gemeente

Als Protestantse Gemeente Heemskerk willen we een veilige omgeving bieden aan alle
gemeenteleden, jong en oud, en aan allen die zich met ons verbonden voelen. Dat je mag zijn wie je bent en jouw geloof mag beleven in een warme omgeving: Een veilige kerk voor iedereen.
De kerkenraad vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van en betrokkenen bij onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. We zijn allemaal verschillend, maar verbonden door ons geloof. Het betekent ook dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
De kerkenraad heeft 2 gemeenteleden bereid gevonden de taak van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Zij hebben beide de training hiervoor gevolgd.
De kerkenraad heeft op 17 oktober 2023 het beleidsdocument ‘Veilige kerk’ en daarmee ook de daarin opgenomen ‘Gedragscode kerkelijke vrijwilligers’ vastgesteld.
De volledige tekst van het beleidsdocument is hier te vinden.
Het gesprek over ‘Veilige kerk’ is met het vaststellen van het beleid niet afgelopen: zowel in de kerkenraad, in werkgroepen als tijdens gemeentebijeenkomsten zal het beleid met enige regelmaat aan de orde worden gesteld.

Vertrouwenspersoon
Bij een vertrouwenspersoon kunnen gemeenteleden terecht als zij ontoelaatbaar gedrag hebben ervaren of vermoeden. De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk van de kerkenraad en hebben in geval van klachten het belang van het betreffende gemeentelid op het oog. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop. De vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn:

 

- Corine Rennen, e-mailadres Vertrouwenspersoonvrouw@pknheemskerk.nl en
- Piet Dubbelman, e-mailadres Vertrouwenspersoonman@pknheemskerk.nl

 

 Een gedragscode voor alle kerkelijke vrijwilligers en voor gemeenteleden

Voor onze kerkelijke vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten. Dat zijn in eerste plaats de leden van de kerkenraad, het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Maar ook de mensen die zich bezig houden met het jeugdwerk en het bezoekwerk. De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers deze omgangsregels na te leven; ze zijn ook te vinden in het beleidsstuk.
Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert over de omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Als je dit als uitgangspunt neemt, dan geldt de gedragscode natuurlijk net zo goed voor al onze gemeenteleden.

 

Veilige omgeving
We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.

Respect
We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.
 

Geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.
 

Persoonlijke integriteit
We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken
geen fysiek of mentaal geweld.
 

Lichamelijke integriteit
We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.
 

Privacy
We respecteren de privacy van de ander.
 

Taalgebruik
Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

Financiële belangen
We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als bij het doorgeven.
 

Seksueel misbruik
We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.


Een cultuur van openheid

We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken. Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.

glas-in-lood-1-ovv-Kerkfotografie-LR.jpg
bottom of page