top of page

Schenken/ANBI/Privacy 

ANBI Protestantse gemeente Heemskerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                 Protestantse gemeente te Heemskerk          (voor Diaconie klik hier)

RSIN / Fiscaalnummer  005 868 956

KvK                             76397076

Websiteadres               www.pknheemskerk.nl

E-mail                          penningmeester@pknheemskerk.nl

Adres                          Vrijburglaan 2

Postcode                     1962 VA

Plaats                          Heemskerk

Privacy

Voor onze kerkelijke gemeente en alle betrokkenen is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Zie ook ons privacystatement.

 

Schenken

Als u ons wilt ondersteunen met uw schenking, gift of legaat dan kan dat op IBAN NL68RABO0373721498 ten name van Protestantse Gemeente Heemskerk, te Heemskerk.
Wilt u dit doen middels een periodieke gift, dan vindt u hier informatie en een formulier.

De Protestantse Gemeente Heemskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan onze kerk van de belasting af kunt trekken. Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl

De Protestantse gemeente te Heemskerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Heemskerk.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

  • Overtuigd van Gods betrokkenheid bij de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente vindt u hier:

 

Wie wij zijn
Wij zijn een midden-orthodoxe protestantse gemeente, die open is ingesteld en gericht is op de oecumene. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron. De verhalen inspireren ons om open in de wereld te staan. Iedereen is welkom, uit welke kerkelijke of onkerkelijke achtergrond dan ook, gelovig of ongelovig. In de diensten, bij de andere activiteiten en de gesprekken die wij hebben – de deur staat open.

 

Bij de bron

Als Protestantse Gemeente Heemskerk maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), van het samenwerkingsverband van kerkgemeenschappen in Heemskerk en van de gehele wereldwijde Kerk. Zo zijn wij ook verbonden met het belijden van heel de Kerk. Een kernpunt hiervan is dat de Kerk niet van ons, maar van Christus is, dat ze opgebouwd en aangevuurd wordt door zijn Geest.

 

Wij vertrouwen op Jezus Christus. In wie de God van Israël naar ons toe gekomen is, de gekruisigde en opgestane Heer. Zijn levende stem spreekt ons aan. Zijn bevrijdende manier van menszijn raakt ons: wij geloven dat wij door zijn Geestkracht meer en meer mogen worden wie wij zijn, mensen naar Gods beeld.

 

Wij geloven in de kracht van de Bijbel en de Bijbelse verhalen. De Bijbel is voor ons de bron waarbij wij samenkomen. Daar horen wij van de God, die wij willen eren. De God die bevrijdt en mensen in het licht zet. Een nodig tégenverhaal in een wereld die getekend wordt door geweld en leed.

 

Open en pluriform

Wij zijn als gemeente een plek van ruimte en openheid. Daaraan proberen wij concreet vorm te geven door zoveel mogelijk een ópen kring te zijn. Iedereen is welkom om aan te schuiven en mee te doen. Nooit is er vooraf een overtuiging of een geloof of bepaalde voorkennis nodig, enkel nieuwsgierigheid. We sluiten dan ook niemand uit.

 

Wij zijn qua geloofsbeleving een pluriforme gemeenschap. Velen vinden het mooi om regelmatig naar de zondagse dienst te komen, anderen bezoeken een gespreksgroep door de week. Sommigen staan in het midden van de gemeente, anderen voelen zich prettiger wat meer aan de rand. Zo verschillend als wij mensen zijn, zo verschillend staan wij ook in het geloof. Deze pluriformiteit zien wij niet als mankement, maar als rijkdom. Want van verschillen kun je leren. Zo vormen wij samen één gemeente. Zo zoeken wij samen naar verdieping in het gesprek over de Bijbel en over de levensvragen van vandaag.

 

Betekenisvol aanwezig

De Bijbelverhalen inspireren ons om met elkaar verbonden te zijn, om een gemeenschap te vormen, maar juist ook om er te zijn voor de mensen om ons heen, voor het dorp. Wij zijn op zoek naar hoe wij van betekenis kunnen zijn. Ons besef groeit dat de kerk er niet voor de kerk is maar voor Heemskerkers; voor allen die ons op de een of andere manier nodig hebben. De deuren van de kerk staan open, niet alleen voor iedereen om binnen te komen, ook voor de gemeente zelf om naar buiten te gaan en in Heemskerk dienend en betekenisvol aanwezig te zijn.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant in onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, koster/beheerder, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting op staat van baten en lasten

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant, kerkelijk werker, kerkmusicus en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Begrotingen

► Begroting 2024 en 2023

 

Jaarrekeningen

► Jaarrekening 20232022,  2021  en  2020


De volledige jaarrekening is op te vragen bij de penningmeester. Ook voor andere vragen over deze stukken: mail naar penningmeester@pknheemskerk.nl

 

Formulieren

Vrijwilligers die hun onkosten voor de kerk niet declareren, kunnen het declarabele bedrag bij de fiscus aangeven als gift. Via de giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk afgetrokken worden. Hiervoor is dit formulier bestemd.
Voor het declareren van kosten kunt u dit declaratieformulier gebruiken. Vooraf dient wel overleg plaats te vinden met de kerkrentmeesters om de uitgaven vergoed te krijgen.

bottom of page