top of page

WELKOM IN DE KERNGROEP!

Dit seizoen zijn we in onze Protestantse gemeente begonnen met een aantal kerngroepen.

 

Wat is een kerngroep?


Een kerngroep is een kleine groep mensen die met enige regelmaat bij elkaar komen. Twaalf is daarbij een mooi getal. Of, om het wat anders te zeggen: een kleine groep (kerngroep) bestaat uit min. 7 en max. 15 personen, die regelmatig samenkomen om met elkaar te delen en te groeien.
 

Een kerngroep wil graag groeien


Veel mensen vinden het moeilijk om tijd vrij en ruimte te maken voor zingeving en verdieping.
Voor mensen kan daarnaast ook de drempel naar de kerk soms hoog zijn.Daarom kan een kerngroep een goede tussenschakel zijn, die werkt naar beide kanten. Als wij in onze gemeente van start gaan met kerngroepen, dan is het doel om te groeien op verschillende manieren:

  • Groei in diepgang: We geloven, dat we, door het gesprek met elkaar over de Bijbelverhalen en over heel praktische dingen uit ons eigen leven, zullen groeien in ons geloofsvertrouwen op God en in onze vriendschap ten opzichte van elkaar.

  • Groeien door te delen: We geloven dat meeleven met elkaar in een kleine groep waardevol is, een vorm van ‘pastoraat.’ Je kunt er delen wat er in je leven speelt, naar elkaar luisteren en zo elkaar helpen.

  •  Groei in aantal: We geloven ook, dat meer mensen betrokken kunnen worden in deze 'kerngroepen'. Daar willen we ons ook voor inzetten. Lidmaatschap van een kerngroep is waardevol en dat mag gedeeld worden. We kunnen familieleden, vrienden, kennissen, gemeenteleden, enzovoorts uitnodigen om deel te nemen aan een kerngroep.

 

Maar als het maximum aantal deelnemers van een kerngroep 15 bedraagt, kan de groei al snel stagneren. Er ontstaat een vaste groep mensen, die het goed hebben samen, maar voor de buitenwereld zijn ze afgesloten. In de kerngroepen kiezen we ervoor de openheid naar buiten te houden.

 

Zodra een kerngroep uit meer dan 15 personen bestaat, zal deze groep daarom gesplitst worden. Zodat er twee kerngroepen zijn. We geloven, dat dit een voortgaand proces kan worden, waardoor veel mensen in kerngroepen actief betrokken kunnen raken.

 

Leiderschap in de kerngroep

Een kerngroep heeft géén kerkelijke professional als leider. In feite doen we het met elkaar. Wel is er iemand, die de verantwoording draagt voor de gang van zaken. De gespreksleider zullen we hem/haar noemen. Hij/ zij houdt de deelnemerslijst bij; introduceert het thema van de bijeenkomst; geeft richting aan de gesprekken. Hij/zij wordt bijgestaan door een 'assistent'. Samen bespreken ze de gang van zaken, bezoeken de voorbereidingsbijeenkomsten en bepalen, wanneer de groep gesplitst moet gaan worden. Ook coördineren ze in overleg met de groep waar en wanneer de kerngroep samenkomt.

 

Het programma in de kerngroep Een kerngroep komt in ieder geval één keer in de maand bijeen. Vaker mag ook, dat kan een kerngroep zelf bepalen. We beginnen met een 'rondje': de eerste keer stellen we ons voor. Daarna kan het 'rondje' gebruikt worden om ervaringen uit te wisselen: hoe gaat het met je? Men kan terugkomen op zaken, die de voorgaande week besproken werden. Oprecht onderling meeleven is heel belangrijk in deze groepen.Voor elke bijeenkomst is er een inhoudelijk deel. Het betreft een thema dat vanuit de Bijbel bestudeerd wordt. Bij het materiaal zijn een aantal vragen, waar in de groep met elkaar over gesproken kan worden.Daarbij is het steeds de bedoeling te zoeken naar de 'praktijk'. Hoe kunnen we wat we lezen, delen en leren toepassen in ons eigen leven.De avonden van de kerngroep worden afgesloten met ruimte voor gebed, waarin ook stilte is, en waarin er ruimte is voor één of meerdere leden van de groep om een gebed uit te spreken.

 

Actie?

 

Het is niet een vooropgezet doel om de kerngroepen bepaalde acties te laten ontplooien. Maar het zou natuurlijk kunnen, dat in een bepaalde groep daarvoor visie ontstaat. Men kan bijvoorbeeld een bepaald goed doel adopteren, aan een project meewerken, enzovoorts. Het zijn de leden van de groep, die hier samen over beslissen. Wel blijft de eindverantwoording daarvoor liggen bij de kerkenraad.

 

Van assistent tot gespreksleider

 

Zodra een kerngroep gesplitst wordt, zal degene, die tot dan toe als assistent(e) fungeerde in principe de rol van gespreksleider gaan vervullen, uiteraard in overleg. Beiden zoeken dan een nieuwe assistent(e) uit de groep. Zo kan het principe van de deling worden voortgezet.

 

Toerusting

 

Eénmaal per 2 maanden komen alle gespreksleiders en alle assistenten/tes bijeen voor een toerustingsavond. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld, hier wordt het materiaal voor de komende weken aangereikt, enzovoorts. Ds. Niels Gillebaard zal deze toerustingsavonden leiden. 

 

De Kerkenraad

 

Het plan voor de kerngroepen is geïnitieerd door de kerkenraad. Deze draagt ook de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken.

 

En U?

 

Welkom in één van de kerngroepen! Want we zouden het fijn vinden, als ook u meedeed. Eén avond, ochtend of middag per maand willen we bijeen komen. Met het oog op elkaar en met het oog op de Eeuwige op wie wij vertrouwen. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Andrea Wacker, kerngroepenpkn@gmail.com of 06 – 14 15 06 61

bottom of page